• پروژه های سرمایه گذاری
 • خدمات مهندسی
 • خدمات مشاوره سرمایه گذاری
 • خدمات مهندسی خرید تجهیزات
image

بیع متقابل

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش بیع متقابل شراکت و همکاری نماید. .


image

BOO - BOOT

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOO - BOOT شراکت و همکاری نماید..


image

BOT - ROT

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOT - ROT شراکت و همکاری نماید. .


image

مشارکت های عمومی و خصوصی

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش مشارکت های عمومی و خصوصی شراکت و همکاری نماید. .


image

تاسیسات توزیع، انتقال و تصفیه آب

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات توزیع، انتقال و تصفیه آب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند..


image

تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند. .


image

محیط زیست

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند. .


image

تاسیسات نمک زدایی و آب شیرین کن

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا در ارائه خدمات مهندسی مشاور در طرح های تاسیسات نمک زدایی و آب شیرین کن و شرکت مهندسی آب راه نیروی ایستا در اجرای این طرح ها آمادگی همکاری دارند. .


image

خرید تضمینی محصول

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای خرید تضمینی محصول بپردازد..


image

فاینانس خارجی

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای فاینانس خارجی بپردازد..


image

مشارکت های عمومی و خصوصی

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای مشارکت های عمومی و خصوصی بپردازد. .


image

ماده 56 ، فاینانس داخلی

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای ماده 56 ، فاینانس داخلی بپردازد..


image

تصفیه خانه های آب

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب همکاری نماید. .


image

تصفیه خانه های فاضلاب

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های فاضلاب همکاری نماید..


image

ایستگاه های پمپاژ

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه های پمپاژ همکاری نماید. .


image

آب شیرین کن

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در ارائه خدمات مشاوره و همچنین خرید تجهیزات الکترومکانیکال آب شیرین کن همکاری نماید..


کارفرمایان ما

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 • شرکت های آب و فاضلاب روستایی (آبفار)

 • شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 • شرکت های آب منطقه ای

 • شرکت های آب و فاضلاب (آبفا)

 • 1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب

گواهینامه صلاحیت بهره بردای از تصفیه خانه ها

نمونه پروژه ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4