اجرای طرح آب رسانی رینگ سراسری استان البرز با مشارکت بخش غیردولتی