فهرست پروژههر پروژه چندین تجربه گران بهاء بود

 

 

رديف شرح فعاليت مشخصات طرح
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان البرز
1 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه ارتقاي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر كرج  B.O.T ارتقاي كمي و كيفي مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر كرج از روش بركه تثبيت به روش لجن فعال و از ظرفيت 28500 مترمكعب در شبانه روز به ظرفيت 83000 مترمكعب در شبانه روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 1075 ميليارد ريال
2 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر اشتهارد B.O.T به ظرفيت 6200 متر مكعب در شبانه روز و روش SBR و حجم سرمايه‌گذاري حدود 160 ميليارد ريال
3 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه تكميل تصفيه‌خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد B.O.T به ظرفيت 22400 متر مكعب در شبانه روز به روش SBR
4 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه احداث و بهره‌برداری آب شیرین کن شهر اشتهارد به روش  B.O.O به ظرفيت 5000 مترمکعب
5 مطالعات امكان‌سنجي كاهش هدررفت آب در كمالشهر كرج به روش B.O.T  طرح اصلاح، بازسازي و بهره‌برداري كمالشهر با حدود 19200 انشعاب آب و حجم سرمايه‌گذاري حدود 144 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب مشهد
6 (تهيه گزارش، تهيه اسناد مناقصه و همكاري در برگزاري مناقصه تا تعيين برنده مناقصه) در طرح اصلاح، بازسازي و بهره‌برداري زون I1 شبكه آب شهر مشهد به روش B.O.T زون Iشبكه آب شهر مشهد به مساحت حدود 825 هكتار با 32 كيلومتر شبكه آب موجود و حدود 70 كيلومتر شبكه اصلاح شده و توسعه يافته با حجم سرمايه‌گذاري حدود 50 ميليارد ريال
7 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه‌خانه آب شماره يك مشهد به روش B.O.T افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه از 1100 لیتر در ثانیه به 1750 لیتر در ثانیه و بهبود کیفیت آب شرب تولیدی از لحاظ بو، طعم، وجود میکروارگانیسمها، فلزات سنگین و مواد آلی و حجم سرمايه‌گذاري حدود 152 ميليارد ريال
8 نظارت بر طرح اصلاح، بازسازي و بهره‌برداري زون I1 شبكه آب شهر مشهد به روش B.O.T زون  Iشبكه آب شهر مشهد به مساحت حدود 825 هكتار با 70 كيلومتر شبكه آب، 12000 فقره انشعاب و حجم سرمايه‌گذاري حدود 110 ميليارد ريال
9 ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد  ارتقای کمی و کیفی تصفيه‌خانه فاضلاب از 60هزارمترمکعب در روز به ظرفيت 200هزار مترمکعب در روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 1510 ميليارد ريال
10 خدمات مهندسي طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکند آباد 2 مشهد افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب از 60000 مترمکعب در شبانه روز به 200000 مترمکعب در شبانه روز و بهبود کیفیت پساب تولیدی
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب منطقه اي همدان (مشاور همكار)
11 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه احداث تصفيه‌خانه آب ملاير با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش B.O.T احداث تصفيه‌خانه آب به ظرفيت 742 ليتر در ثانيه و حجم سرمايه‌گذاري حدود 385 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب منطقه اي زنجان (مشاور همكار)
12 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه اجراي طرح آبرساني از سد بلوبين با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش B.O.T اجراي 37 كيلومتر خط انتقال آب و دو ايستگاه پمپاژ و يك تصفيه‌خانه به ظرفيت 630 ليتر در ثانيه و حجم سرمايه‌گذاري حدود 800 ميليارد ريال
13 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه اجراي طرح آبرساني از سد مراش با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به روش B.O.T اجراي 81 كيلومتر خط انتقال آب و يك ايستگاه پمپاژ و يك تصفيه‌خانه به ظرفيت 500 ليتر در ثانيه و حجم سرمايه‌گذاري حدود 1000 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي
14 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح ارتقاي تصفيه‌خانه فاضلاب شهر اسفراين به روش B.O.T افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه از 8000 مترمكعب در روز به 16000 مترمكعب در روز و بهبود کیفیت پساب و حجم سرمايه‌گذاري حدود 58 ميليارد ريال
15 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح احداث مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر شيروان به روش B.O.T احداث تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت 12000 مترمكعب در شبانه روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 239 ميليارد ريال
16 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح ارتقاي تصفيه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به روش B.O.T افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه از 12000 مترمكعب در روز به 32000 مترمكعب در روز و بهبود کیفیت پساب و حجم سرمايه‌گذاري حدود 250 ميليارد ريال
17 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه مطالعات امكان‌سنجي برون سپاري فعاليتها و كاهش هدررفت آب در شهر بجنورد به روش  B.O.T حدود 560 كيلومتر شبكه آب، 77000 فقره انشعاب
18 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه مطالعات امكان‌سنجي برون سپاري فعاليتها و كاهش هدررفت آب در شهر اسفراين به روش  B.O.T حدود 192 كيلومتر شبكه آب، 22500 فقره انشعاب
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان قزوين
19 احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهرستان البرز  B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 30000 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 660 ميليارد ريال
20 احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهر شال به روش B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 2851 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 74 ميليارد ريال
21 انجام مطالعات امكان‌سنجي، تهيه اسناد مناقصه پروژه احداث و بهره‌برداري تاسيسات تصفيه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه قزوين به روش B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 7500 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 200 ميليارد ريال
22 انجام مطالعات امكان‌سنجي، تهيه اسناد مناقصه پروژه احداث و بهره‌برداري تاسيسات تصفيه فاضلاب شهر آبيك قزوين به روش B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 10000 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 290 ميليارد ريال
23 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح احداث مدول اول توسعه (مدول دوم) تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوين به روش بيع متقابل حجم پساب قابل واگذاري 73/11 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 35 سال سرمايه‌گذاري حدود 770 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري اضافه حدود 300 ميلياردريال
24 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مزايده واگذاري حق استفاده از بخشي از پساب مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوين به روش بيع متقابل حجم پساب قابل واگذاري 46/1 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 30 سال سرمايه‌گذاري حدود 132 ميليارد ريال
25 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مزايده واگذاري حق استفاده از پساب مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر آبيك به روش بيع متقابل حجم پساب قابل واگذاري 5/3 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 25 سال تبديل قرارداد مدول اول تصفيه خانه به B.O.T خودگردان و سرمايه‌گذاري اضافه حدود 200 تا 400 ميلياردريال
26 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مزايده واگذاري حق استفاده از پساب مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه به روش بيع متقابل حجم پساب قابل واگذاري 5/2 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 20 سال تبديل قرارداد مدول اول تصفيه خانه به B.O.T خودگردان و سرمايه‌گذاري اضافه حدود 400 تا 600 ميلياردريال
27 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مزايده واگذاري حق استفاده از پساب مدولهاي اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شريفيه به روش بيع متقابل حجم پساب قابل واگذاري 4/10 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 25 سال سرمايه‌گذاري حدود 750 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري اضافه حدود 300 ميلياردريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
28 خدمات مهندسي برنامه‌ريزي براي استفاده از پساب تصفيه‌خانه فاضلاب بندرعباس با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واگذاري پساب مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب شهر بندرعباس (به روش BUY BACK) در ازاي سرمايه‌گذاري در ارتقاي كمي (از 64 هزار به 80 هزار مترمكعب در شبانه روز) و كيفي تصفيه‌خانه و احداث تاسيسات تصفيه تكميلي (RO)، يك باب مخزن به ظرفيت 10000 مترمكعب و دو ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب به طول حدود 20 كيلومتر و ساختمانهاي جنبي و جاده هاي دسترسي و حجم سرمايه گذاري حدود 8/1422ميليارد ریال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
29 احداث تاسيسات آب‌شيرين‌كن بندرعباس به روش BOO آب‌شيرين‌كن بندرعباس به ظرفيت 15000 مترمكعب در شبانه‌روز به روش SWRO با حجم سرمايه‌گذاري حدود 300 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
30 طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O  احداث و بهره برداری آب‌شيرين‌كن مجتمع روستایی نانگ به ظرفيت 2000 مترمكعب در شبانه‌روز به روش SWRO با حجم سرمايه‌گذاري حدود 76 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت سهامي آب منطقه اي استان اردبیل
31 طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T  اجراي يك واحد تصفيه‌خانه آب به ظرفيت حدود 20000 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 380 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان قم
32 خدمات مهندسي برنامه‌ريزي براي فروش يا پيش فروش پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شهر پرديسان با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي حجم پساب قابل واگذاري 34/10 ميليون مترمكعب در سال براي مدت 25 تا 30 سال سرمايه‌گذاري حدود 870 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري اضافه حدود 900 ميلياردريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
33 انجام خدمات مهندسي مطالعات توجيهي و تهيه اسناد مناقصه طرح احداث و بهره‌برداري از تاسيسات تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 2540 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 82 ميليارد ريال
34 انجام خدمات مهندسي مطالعات توجيهي و تهيه اسناد مناقصه طرح احداث و بهره‌برداري از تاسيسات تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن به روش B.O.T اجراي يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب به ظرفيت حدود 8500 مترمكعب در شبانه‌روز و حجم سرمايه‌گذاري حدود 199 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان يزد 
35 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه اجراي بخشهايي از طرح آبرساني شهر يزد بزرگ با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (به روش B.O.T) اجراي خطوط انتقال به طول حدود 103 كيلومتر و احداث مخازن به حجم كل 136000 مترمكعب با حجم سرمايه‌گذاري اوليه 1300 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت سهامي آب منطقه اي مركزي
36 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح آبرساني به شهر خمين از سد كوچري به روش B.O.T شامل 20 كيلومتر خط انتقال به قطر 600 ميليمتر، يك واحد ايستگاه پمپاژ، يك باب مخزن ذخيره و يك واحد تصفيه‌خانه آب به ظرفيت 260 ليتر در ثانيه با حجم سرمايه‌گذاري حدود 366 ميليارد ريال
37 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح آبرساني به شهر ساوه از سد كوچري به روش B.O.T شامل 130 كيلومتر خط انتقال به قطر 900 ميليمتر، دوباب مخزن و يك واحد تصفيه‌خانه به ظرفيت 660 ليتر در ثانيه و با حجم سرمايه‌گذاري حدود 2260 ميليارد ريال
38 خدمات مهندسي تهيه مدارك و همكاري در برگزاري مناقصه طرح آبرساني به شهرهاي محلات و نيمور از سد كوچري به روش B.O.T يك واحد تصفيه‌خانه به ظرفيت 186 ليتر درثانيه و ايستگاه پمپاژ آب شرب به ظرفيت 217 ليتر در ثانيه و با حجم سرمايه‌گذاري حدود 240 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب استان كرمان
39 مطالعات امکان‌سنجی برون‌سپاری فعالیتها و کاهش هدررفت آب در شهر کرمان حدود 1810 كيلومتر شبكه آب، 142000 فقره انشعاب
كارفرماي اصلي پروژه : شركت سهامي آب منطقه اي قزوين
40 خدمات مهندسي تهيه اسناد فرآيند انتخاب سرمايه‌گذار به روش ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (B.O.T) پروژه آبرساني به شهر قزوين از چاه‌هاي بيدستان تجهيز 16 حلقه چاه با دبی کلی 640 لیتر در ثانیه و اجراي خط انتقال به طول حدود 13 كيلومتر و حجم سرمايه‌گذاري حدود 350 ميليارد ريال
41 خدمات مهندسي تهیه اسناد فرآیند انتخاب سرمايه‌گذار به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای ناحیه یک (آبیک تا اقبالیه) از سد طالقان شامل حدود 130 كيلومتر خط انتقال در اقطار 1200-300 ميليمتر، دو باب مخزن ذخيره و يك واحد تصفيه‌خانه آب به ظرفيت 1400 ليتر در ثانيه با حجم سرمايه‌گذاري حدود 2200 ميليارد ريال
كارفرماي اصلي پروژه : سازمان توسعه برق ایران
42 انجام مطالعات امكان‌سنجي استفاده از پساب تصفيه شده براي تامين آب نيروگاه سيكل تركيبي جهرم   -