پروژه های سرمایه گذاری

این مشارکت با توجه به سابقه حدود 11 ساله در تعیین و تعریف پروژه های سرمایه گذاری و عضویت در کمیته های فنی و اجرایی این نوع پروژه ها در بخش آب و فاضلاب، با مشارکت شرکتهای علاقمند و فعال در این زمینه آمادگی شرکت در انواع پروژه های سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب را دارد

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش مشارکت های عمومی و خصوصی شراکت و همکاری نماید.

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش بیع متقابل شراکت و همکاری نماید.

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOO - BOOT شراکت و همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O 

پروژه های مرتبط بیشتر

گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOT - ROT شراکت و همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد 

طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T 

پروژه های مرتبط بیشتر