رديف شرح فعاليت مشخصات طرح
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب مشهد
1 ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد یکی از اعضای گروه مشارکت سرمایه گذار ارتقای کمی و کیفی تصفيه‌خانه فاضلاب از 60هزارمترمکعب در روز به ظرفيت 200هزار مترمکعب در روز 
كارفرماي اصلي پروژه : شركت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
2

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O 

یکی از اعضای گروه مشارکت سرمایه گذار

احداث و بهره برداری آب‌شيرين‌كن مجتمع روستایی نانگ به ظرفيت 2000 مترمكعب در شبانه‌روز به روش SWRO 
كارفرماي اصلي پروژه : شركت سهامي آب منطقه اي استان اردبیل
3

طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T 

یکی از اعضای گروه مشارکت سرمایه گذار

اجراي يك واحد تصفيه‌خانه آب به ظرفيت حدود 20000 مترمكعب در شبانه‌روز