خدمات مشاوره سرمایه گذاری

این مشارکت یکی از فعالترین شرکتها در زمینه ارائه مشاوره و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مخصوصا در بخش آب و فاضلاب می باشد در اینخصوص سابقه انجام بیش از 40 قرارداد ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری به سرمایه پذیران و سرمایه گذاران را دارد.

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای ماده 56 ، فاینانس داخلی بپردازد.

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای مشارکت های عمومی و خصوصی بپردازد.

ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری در پروژه آب شيرين كن 200 هزار مترمكعبي آب آسيا در هرمزگان به روش B.O.O به شرکت سازه سازان

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای فاینانس خارجی بپردازد.

پروژه های مرتبط بیشتر

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای خرید تضمینی محصول بپردازد.

 

پروژه های مرتبط بیشتر