شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای خرید تضمینی محصول بپردازد.

 

پروژه های مرتبط بیشتر