ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری در پروژه آب شيرين كن 200 هزار مترمكعبي آب آسيا در هرمزگان به روش B.O.O به شرکت سازه سازان