شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای مشارکت های عمومی و خصوصی بپردازد.

ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری در پروژه آب شيرين كن 200 هزار مترمكعبي آب آسيا در هرمزگان به روش B.O.O به شرکت سازه سازان

پروژه های مرتبط بیشتر