شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا آمادگی دارد براساس آخرین قوانین و بخشنامه های موجود در کشور به ارائه خدمات مشاوره در قراردادهای ماده 56 ، فاینانس داخلی بپردازد.

پروژه های مرتبط بیشتر