گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOT - ROT شراکت و همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد 2 شهر مشهد 

طرح احداث و بهره برداری تصفیه خانه آب خلخال به روش B.O.T 

پروژه های مرتبط بیشتر