گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش مشارکت های عمومی و خصوصی شراکت و همکاری نماید.

پروژه های مرتبط بیشتر