گروه مهندسی آرنا آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری به روش BOO - BOOT شراکت و همکاری نماید.

پروژه های انجام شده :

طرح احداث تاسیسات نمک زدایی مجتمع روستایی نانگ به روش B.O.O 

پروژه های مرتبط بیشتر