: اجراي بخشهايي از طرح آبرساني شهر يزد بزرگ با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (به روش B.O.T)

شرکت مهندسی مشاور طرح و توسعه راهبردی آرنا با انجام مطالعات امكان‌سنجي، تهيه اسناد مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه و انتخاب سرمایه گذار پروژه اجراي بخشهايي از طرح آبرساني شهر يزد بزرگ با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (به روش B.O.T) با شرکت آب و فاضلاب استان یزد همکاری نموده است.

هدف از این طرح اجراي خطوط انتقال به طول حدود 116 كيلومتر و احداث مخازن به حجم كل 131000 مترمكعب با حجم سرمايه‌گذاري اوليه 1923 ميليارد ريال می باشد.