انجام خدمات مهندسي تهیه مدارک احداث نیروگاه برقابی

 برروی خط انتقال سد کمال صالح به روش B.O.O شامل تهیه گزارش توجیهی، فراخوان، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مزایده، برگزاری مزایده